胜博发888手机平台-免费提供在线教育学习及各类职业资格考试资料分享
胜博发888手机平台 |

胜博发

胜博发888手机平台

朗轩教育网
当前位置:首页 > 教案设计 > 初一语文教案设计
站内搜索:

人教版七年级下册语文期中考试试题(含答案)

(本卷120分 90分钟)

一、积累。(44分)

1.临沂临港经济开发区正飞速的发展,展望未来,我们信心百倍。请写出一句祝福临港的话。(3分)

2.下列选项中字音、字形完全正确的一项是( )(3分)

A.祈qǐ祷 斑斓 气冲斗dòu牛 锋芒毕露

B.污秽huì 脑髓suí 一拍既合 来势汹汹

C.嫉jì妒 澎湃pài 鞠躬尽瘁 人迹罕至

D.骊lí歌 屏障 炽chì痛 杂乱无章

3.下列每项各有一个错别字,请用线标出并改正在方格内。(4分)

A.人声鼎沸 万丈狂澜 芳草萋萋 九屈连环

B.回环曲折 亦复如事 绝壁断崖 家喻户晓

C.妇孺皆知 鞠躬尽瘁 潜心惯注 一反既往

D.丛山迭岭 义愤填膺 一泻万里 博学多识

4.下列解释不正确的一项是( )(3分)

A.人迹罕至:少有人来。 无从:没有办法。

B.骊歌:告别的歌。 炽痛:热烈而深切。

C.萦带:弯曲的带子。铤:疾走。

D.迥乎不同:很不一样。 气冲斗牛:形容气势之盛可以直冲云霄。

5.用诗文原句填空。(9分)

(1)山际见来烟,___ _________ ______。(吴均《山中杂诗》)

(2) ,何人不起故园情。(李白《春夜洛城闻笛》)

(3)独坐幽篁里,___ ____________。(王维《竹里馆》)

(4)峨眉山月半轮秋,__ __________________。(李白《峨眉山月歌》)

(5) 故园东望路漫漫,_ ____。(岑参《逢入京使》)

(6) _ ______________,对镜帖花黄。(《木兰诗》)

(7) ,一切都将会过去;而那过去了的, 。(普希金《假如生活欺骗了你》)

(8) 爱国是一个永恒的文学主题,古诗词中也不乏表现这一主题的名句,请写出前后相连的两句:

___ ___ _,___ ________ __。

(9)某班正在组织《童年》的阅读交流活动,请完成下列交流内容:(5分)

①《童年》的作者是苏联作家 (作家名)以自身经历为原型创作的自传体小说。(1分)

②请简要介绍《童年》中你印象最深的一个人物,50字左右。(4分)

(10)班级开展“黄河之旅”综合性学习活动,请你参与,(5分)

【古之黄河】

面对黄河,唐朝大诗人李白曾吟咏道:君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。

请再写出一组与黄河有关的古诗句(含上下句)(1分)

【近之黄河】

阅读下面两则材料,读后说说你对这两则材料中的“黄河”的理解。(2分)

材料一 1948年,解放战争胜利前夕,毛泽东主席面对汹涌澎湃的黄河,无限感慨地对身边的卫士们说道:“谁如果藐视黄河,就是藐视我们这个民族……”

材料二 现代著名诗人光未然在他的《黄河颂》一诗中写道:“啊!黄河!你一泻万丈,浩浩荡荡,向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。我们民族的伟大精神,将要在你的哺育下/发扬滋长!”

【今之黄河】

2011年3月 12日,地处黄河入海口的利津县近千名机关干部来到黄河大堤,植树种草,绿化大堤。为号召社会各界广泛关注和积极参与这一活动,请你拟写一则宣传语。(2分)

6. 文言实词积累。(解释加点的字)(12分)

①当户织() ②市鞍马() ③但闻黄河流水鸣溅溅( )

④对镜帖花黄() ⑤万里赴戎机() ⑥关山度若飞()

⑦朔气传金柝() ⑧出郭相扶将() ⑨双兔傍地走()

⑩雄兔脚扑朔() 11东市买骏马() 12旦辞爷娘云()

二、阅读理解

(一)古文阅读(13分)

【甲】金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母,收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉,曰:“泯然众人矣!”

【乙】司马光,宋哲宗时宰相,尝主编《资治通鉴》,为一时之名臣。其幼时患①记忆不若人,众兄弟既成诵而游息矣,独闭门不出,俟②能讽诵③乃已。自言:“用力多者收功远,乃终身不忘也。”及长,遍览古籍,博闻强志④,曰:“书不可不成诵。或马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义,所得多矣。”

[注]①患:担心 ②俟sì:等待。 ③讽诵:出声诵读,抑扬顿挫地诵读。④ 博闻强志:形容见闻广博,知识丰富,记忆力强。

7.解释下列句中加点字的意思。(4分)

(1) 稍稍宾客其父( ) (2) 泯然众人矣 ( )

(3)尝主编《资治通鉴》( ) (4)俟能讽诵乃已( )

8.下列各句中的“之”与“为一时之名臣”中的“之”用法相同的一项是( )(2分)

A. 邑人奇之 B.不能称前时之闻

C. 或以钱币乞之 D. 卒之为众人

9.翻译下列句子。(2分)

用力多者收功远,乃终身不忘也。

_______________________________ _____________________________

10.画出下面句子的两处停顿。(2分)

余 闻 之 也 久

11.试比较仲永与司马光两人的不同经历,并谈谈你从中获得的启示。(3分)

(二)阅读下面的文章,完成12—16题。(13分)

⑴去朋友家,她家的小保姆正坐在沙发上哭。朋友小声说:“下午接小孩放学,上大巴时手机丢了。”

⑵看着小姑娘哭红的眼睛,我半天才劝慰一句:丢了也没有法子的,下次小心点就好,别哭坏了。小姑娘抬头呜咽:“我一直都不喜欢那个手机的,今天丢了,我才发现我好喜欢它的,简直比丢失一个朋友还让我难过…….”

⑶我想告诉她,永远不要拿物质的东西和真正的朋友相提并论;还想告诉她,许多东西都是失去了,才感到它的珍贵……但我最终什么也没有说。我知道,我们都是在不断的丢失后,才慢慢的长大的。

⑷六岁那年,我有了第一辆自行车,喜欢得不得了.可没多久,一次和小伙伴去照相馆冲洗玩耍时照的照片,出来竟发现车不见了,当时眼睛就红了,搭小伙伴的车回到家,看见妈妈就大哭。妈妈吓坏了,问清情由后却笑着说:“车丢了没关系,人没事就好。”

⑸在广州好不容易找到那份高薪的工作时,很珍惜,生怕有差错,早出晚归格外卖力。眼看有升职的希望时,却因为实在无法忍受老板对下面员工的苛刻,和他大吵一架后摔门而去。一个人在人来车往的北京路上漫无目的地走着,天快黑时在公共电话亭打电话跟一个朋友说:“我把工作丢了。”朋友放下电话赶了过来,他对我说:“工作丢了可以再找,人有善良之心最重要。”

⑹去年7月,办好去欧洲的旅行签证,临走时却把脚扭伤了。骨裂,打着石膏坐在家里,心情无比郁闷。去拆石膏那天,医生看着我的脸,说我的眉头皱得可以拧出水来。我被他这个夸张的说法逗乐了,他告诉我,错过一次旅游机会不要紧,但若是让伤痛和遗憾过于影响自己的心情,岂不成了双重的伤痛和遗憾?

⑺医生不是哲学家,但他真的不仅仅让我裂开的骨头复原如初。

⑻这一生,我们会丢失很多东西:经验不足,丢失了第一桶金;要求完美,丢了一场无法回头的爱情;为了看得到业绩,甚至丢失了一个本来要来到这个世界上的孩子……

⑻每一次丢失,心里都会有隐隐的痛,但每个人都是在丢失后才一天天长大。

12.给文章拟一个恰当的标题。(2分)

13.阅读第(3)节,说一说,面对哭泣的小姑娘,我为什么“最终什么也没说”?(2分)

14.说说下面语句的含义。(3分)

医生不是哲学家,但他真的不仅仅让我裂开的骨头复原如初。

15.下列有关的说法不正确的一项是( )(2分)

A.文章开头叙写朋友家小保姆丢手机的事情,是为了引出后文作者的感悟:永远不要拿物质的东西和真正的朋友相提并论。

B.第(5)节中“人有善良之心最重要”与我“无法忍受老板对下面员工的苛刻,和他大吵一架后摔门而去”相呼应。

C.第(6)节中医生说我“眉头皱得可以拧出水来”,是医生以幽默的方式形容“我”当时因内心郁闷而眉头深锁的样子,为“我”后来情绪的转变作铺垫。

D.文章通过多个事例诠释人生感悟,这种写法深入浅出,容易激起读者的共鸣。。

16. “每一次丢失,心里都会有隐隐的痛,但每个人都是在丢失后才一天天长大” ,你也一定有这样的体会,试结合自己的生活体验,说说你对这句话的理解。(4分)

三 、写作。(50分)

请以“难忘那段时光”为题写一篇记叙文,600字以上。

期中考试参考答案

一、积累(44分)

1.略。2.D 3.A 曲B 是C贯D叠4.C 5.(1)竹中窥落日(2)此夜曲中闻折柳(3)弹琴复长啸(4)影入平羌江水流(5)双袖龙钟泪不干(6)当窗理云鬓(7)一切都是瞬息 就会成为亲切的怀恋 (8)例:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 人生自古谁无死,留取丹心照汗青。(9)(5分)①高尔基 (1分) ②略(人物1分,主要相关情节1分,性格特点1分,符合字数要求1分)(10)(1分)略 (2分)黄河是中华民族的象征;是中华民族不惧艰险,勇于开拓,勇往直前的伟大精神的象征;是中华民族的精神之根(或“母亲河”)。(答出一点给1分,答出两点给满分) (2分))符合题意1分,简洁有力1分。例:保护母亲河,我们在行动。 你我齐携手,保护母亲河。6.①对着②买③只④通“贴”⑤战争⑥过⑦北方⑧外城⑨并排⑩动弹⑾集市⑿早晨

二、阅读(26分)

(一)(13分)

7.(4分)(1)以宾客之礼相待 (2)消失 (3)曾经 (4)停止8.(2分)B

9.(2分)(读书时)下的力气多收获就长远,就能终身不忘。(划线处全写出1分,句子通顺1分)10.(2分)余/ 闻 之 也/ 久11.(3分)仲永天资过人,但因其父“不使学”,最终“泯然众人矣” (1分);司马迁幼时担心自己的记忆不如别人,于是勤奋学习,结果“及长,遍览古籍,博闻强志”(1分)。可见,一个人能否成才,天资不是决定因素,后天的学习才是关键。(1分)。

【参考译文】

司马光是宋哲宗时期的宰相,曾经主编《资治通鉴》,是当时的名臣。他幼年时担心自己记诵诗书以备应答的能力不如别人,别的兄弟已经背诵完了而玩耍休息去了,他却独自闭门苦读,等到能够熟练背诵才停止。他自己说:“读书时下的力气多收获就长远,这样所精读和背诵过的书,就能终生不忘。”等到长大后,读遍古籍,见闻广博,记忆力强,他说:“读书不能不背诵,有时在马背上,有时在半夜睡不着觉的时候,吟咏读过的文章,思考它的意思,收获就多了!”

(二)(13分)12.(2分)例:在丢失中长大 (要求:符合文意;必须出现“丢失”)

13.(2分)作者知道,人们总是在不断的丢失后,才慢慢的长大的,这个小姑娘将来能自己体会到这些道理。(意近即可)。14.(3分)医生不仅医治好了我的骨裂(1分),而且以富有哲理的劝告(1分)使我明白了不能让伤痛和遗憾过于影响自己的心情。

15.(3分)A 16.(3分)语句含义理解正确(每一次丢失,都会令人伤心,但也会使人领悟到很多人生的道理,逐渐变得成熟。意近即可。)(1分)所写生活体验能体现对语句含义的正确理解(2分)